زر نبرم خبر برم
یاد

 قل اِنّما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فردی ...  ( سبا 46)

                                                                                       او ایستاد .... .

   --------------------------------------------------------------

       روزهای تلخی ست برای کسانیکه به آینده ی بشر خوشبینند .

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۸ دی ۱۳۸٧ - بهنام (ابومجد)