زر نبرم خبر برم
...317-43

دست های او در این سالها 

                                 کم کم 

                                       از دنیا کوتاه شده بودند. 

       این بار دست ما بود 

                                که از او 

                                           کوتاه شد. 

 

(برای مادربزرگ)‌

پيام هاي ديگران ()        link        ٢۱ فروردین ۱۳٩۱ - بهنام (ابومجد)