زر نبرم خبر برم
بیست و پنجم هر ماه

بیست و پنجم هر ماه، بعد اندکی تردید / راهی خیابانم رو به مغرب خورشید

راه می‌روم آرام گوشه‌ی خیابان‌ها / یاد سرو می‌افتم زیر شاخه‌ی هر بید

ذهن من دوباره پر از خاطرات رنگین‌ست / باز گوشه‌ی چشمم چشمه‌ای شد و جوشید

باز می‌رسم از دور تا به امن آغوشت / با تو درد دل دارم، برج مهربان سپید

تازه می‌کنم هر بار یاد روز همراهی / با هزار هزار افسوس، با هزار هزار امید

پيام هاي ديگران ()        link        ٢۳ خرداد ۱۳٩٤ - بهنام (ابومجد)