زر نبرم خبر برم
با آدم‌ها ۲ :: ٤ خرداد ۱۳٩٦
نقش‌های کودکانه :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
شب عید :: ٢ فروردین ۱۳٩٦
می‌روم ز خاطرت :: ۱٠ اسفند ۱۳٩٥
سه جادوگر :: ۱٧ بهمن ۱۳٩٥
فرمان دهم :: ٢٦ دی ۱۳٩٥
تک‌روی :: ۱۳ آذر ۱۳٩٥
فرمان نهم :: ٥ آبان ۱۳٩٥
آخر هر دست :: ۱٦ مهر ۱۳٩٥
ترس انتخاب :: ۱۸ شهریور ۱۳٩٥
تصویر کوتاه ۱ :: ٦ امرداد ۱۳٩٥
فرمان هفتم :: ۱۳ تیر ۱۳٩٥
شادی مسری :: ٧ خرداد ۱۳٩٥
فرمان ششم :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٥
فرض که هزینه ندارد :: ٢۸ اسفند ۱۳٩٤
فرمان پنجم :: ۱٤ مهر ۱۳٩٤
بیست و پنجم هر ماه :: ٢۳ خرداد ۱۳٩٤
فرمان چهارم :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
یک سال نوی دیگر :: ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
روزهای دلتنگی :: ٢٢ بهمن ۱۳٩۳
بسم الله :: ٢ دی ۱۳٩۳
دعوت پرواز :: ٢٧ آبان ۱۳٩۳
محرم :: ٧ آبان ۱۳٩۳
فرمان سوم :: ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
ظلم بسویه :: ٦ تیر ۱۳٩۳
1392 :: ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
شادی :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
بام زیبای تهران :: ۱۱ دی ۱۳٩٢
شمع‌ها را برای چه می‌شماری؟ :: ۱٤ آذر ۱۳٩٢
نمی‌ارزد :: ٧ آبان ۱۳٩٢
نگاهی به گذشته :: ٩ مهر ۱۳٩٢
دانشمندهای بی احساس :: ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
آرمان کوچک :: ۱٤ تیر ۱۳٩٢
و راه افتادند ... :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
نیازمندی ها - 1 :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
فرمان دوم :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
تقویم اشتباه :: ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
با آدمها - 1 :: ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
تنها :: ٢٤ دی ۱۳٩۱
ستاره صبح :: ۳٠ آذر ۱۳٩۱
دیدنی :: ۱٠ مهر ۱۳٩۱
فرمان یکم :: ٤ شهریور ۱۳٩۱
دوستانت :: ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
تمام سرمایه‌ام :: ۳۱ تیر ۱۳٩۱
کمبود :: ٩ تیر ۱۳٩۱
شهر من :: ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
به نام پدر :: ۱ خرداد ۱۳٩۱
دلم گرفته از سفر :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
...317-43 :: ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
نرفته ای اما ، :: ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
پنجره :: ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
ملقمه دوست داشتنی :: ۳٠ دی ۱۳٩٠
عجیبه که یکی شبیه من ... * :: ٦ دی ۱۳٩٠
ستایش :: ٢٥ آذر ۱۳٩٠
دهکده جهانی :: ٩ آذر ۱۳٩٠
یک لیوان چای گرم :: ٢٧ آبان ۱۳٩٠
نجوای پاییزی :: ٤ آبان ۱۳٩٠
مشک آنست که ... :: ۱٦ مهر ۱۳٩٠
نپذیر :: ٧ شهریور ۱۳٩٠
خسته :: ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
تا هفت بشمار :: ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
پیامبر :: ٢ مهر ۱۳۸٩
تعریف :: ٢٤ تیر ۱۳۸٩
به همت خوابگرد :: ٤ خرداد ۱۳۸٩
دلت را خانه ی ما کن * :: ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
یادمان بود ؟ :: ۱٢ فروردین ۱۳۸٩
گذشته ها ...؟ :: ۱ فروردین ۱۳۸٩
روز درختکاری :: ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
نامه ای به یک هموطن :: ٢۸ دی ۱۳۸۸
تاسوعا :: ٥ دی ۱۳۸۸
دوست و پشتیبان :: ٢٩ آذر ۱۳۸۸
آیینه ها :: ٢۸ آبان ۱۳۸۸
تقدیم با عشق :: ۱٧ مهر ۱۳۸۸
روز قدس :: ۱ مهر ۱۳۸۸
این شب ها :: ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
ناگزیر :: ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
22 خرداد :: ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
ساکن :: ۸ خرداد ۱۳۸۸
رها نشدیم :: ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
بهار :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
کابوس با چشمان باز :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
امید :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
دیوار :: ٥ بهمن ۱۳۸٧
یاد :: ۱۸ دی ۱۳۸٧
اگر روزی .... :: ۳٠ آذر ۱۳۸٧
به افتخار ماه :: ۳ آبان ۱۳۸٧
صبح... :: ۱٩ امرداد ۱۳۸٧
شاید بهار :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
اینجا تعطیل نیست ! :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٦
يک سال گذشت ... :: ۳٠ آذر ۱۳۸٦
شراب من حميم :: ٢٧ مهر ۱۳۸٦
سوزن و جوال دوز :: ٢٦ شهریور ۱۳۸٦
بوی پيراهن ... :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
داستان ابرها :: ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
خيس شدم ؛ غرق رحمت بی‌دريغ خداوند :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
روسياهی به ذغال ... :: ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
هرگز من از يادم نخواهد رفت ... :: ۸ فروردین ۱۳۸٦
در « نو» شدن روز ها :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
حلزون :: ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
۱ - ماسک :: ۱ اسفند ۱۳۸٥
ياد آن روز به خير :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
کوتاه ولی ... :: ۸ بهمن ۱۳۸٥
برای تو :: ۱ بهمن ۱۳۸٥
قرار نیست همیشه ابومجد بنویسه ! :: ٢٠ دی ۱۳۸٥
يه تکه سنگ معمولی :: ٩ دی ۱۳۸٥
بوی جوی موليان آيد همی ... :: ٥ دی ۱۳۸٥
مهم نيست... :: ۱ دی ۱۳۸٥
آمده‌ام که سر نهم ... :: ۱ دی ۱۳۸٥