زر نبرم خبر برم
يک سال گذشت ...

یک سال از وقتی گذشت که ابومجد مجالی پیدا کرد که بی نیاز  از حضور من نفس بکشه ؛حرف هاشو برای دیگران بیان کنه؛به حرف های آدم های به خصوص گوش کنه  و برای خودش دوستانی پیدا کنه .

سالی پر از خاطره های خوب .

خدا رو شکر .

و خدا رو شکر بابت حضور دوستانی که بودنشون انگیزه ای مضاعف بود و باعث شده که احساس تنهایی نکنم . 

                                                                                  به امید روز های بهتر

                                                                                       خدا بهمراتون

     

پيام هاي ديگران ()        link        ۳٠ آذر ۱۳۸٦ - بهنام (ابومجد)