زر نبرم خبر برم
اگر روزی ....

من چشم هام رو بستم .*

چشم هام که بسته است ، فرض کن خوابم .

شاید برای تو خیلی مهم نباشه  رویا می بینم با کابوس ،

                      به نظر تو فقط خوابم .

چشم هامو بستم

رویا می بینم ، برای  همینه که لبخند می زنم .

یه شب - یا شاید یه روز

          شاید صدایی شنیدم

          شاید دلم تنگ شد

             یا شاید فقط و فقط از خوابیدن خسته شدم .

به هر دلیلی که بود ،

اگر چشم هام رو باز کردم

               نکنه نباشی  تا صدات بزنم

               نکنه جواب ندی ، تا نگرانت  ( یا نگران خودم ) بشم

                                                                            نکنه ....

مهربانی که می شناسم ، بی شک آنجایی - می دانم -

به بزرگیت ، بگذار که بیداری با رویا درهم آمیزد

                                                         و ببخش  

                                                                   مهربانیت بود که گستاخم کرد   .

       --------------------------------------------------------------------------

دو سال می گذره از وقتی که یه درخت توی حیاط کاشتم .

         حالا شاید بر و روی چندانی نداشته باشه 

               شاید کسی زیر سایه اش برای دقایقی نیارامه ،

ولی برای من عزیزه .

  کنارش می ایستم و با یه چاقوی کوچیک قدم رو روی بدنش حک می کنم  .

و هرچند وقت یکبار  نگاهی به تنه اش می اندازم

                                                  نگران

                                                           هیچ بزرگ شده ام ؟

* با تشکر از بانو ژسیلن که خواندن آخرین نوشته شون باعث شد به فکر نوشتن این متن بیافتم .

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۳٠ آذر ۱۳۸٧ - بهنام (ابومجد)