زر نبرم خبر برم
دیوار

 

خسته که شدی به یکی از آنها تکیه کن ؛ اینجا پر از دیوار است

                                                      پر از دیوار های کاغذی  !

پيام هاي ديگران ()        link        ٥ بهمن ۱۳۸٧ - بهنام (ابومجد)