زر نبرم خبر برم
امید

دکتر می گفت :

خیلی عجیبه ، دور تا دور عصب دندان پوسیده

                                                - دور تا دور-

                                                     ولی عصب هنوز درگیر نیست .

                                                               به این دندان هنوز امیدی هست .

                                                                                            هنوز امیدی هست .

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۸ بهمن ۱۳۸٧ - بهنام (ابومجد)