زر نبرم خبر برم
کابوس با چشمان باز

تا چشم کار میکند آدم ایستاده .

             با لباس های بلند یک شکل ... چهره های بی تفاوت،

                                                    دست هر کس توی جیب دیگری

                                                                         مثل زنجیر بهم بافته شده اند .

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ - بهنام (ابومجد)