زر نبرم خبر برم
رها نشدیم

بار ها دیدیم که رها نشدیم .

              هر بار صدا زدیم ، اجابت کرد .

                 هر بار کمک خواستیم ، رسید .

                      و هر بار عهد بستیم ، آزمود .

  سوال اما اینجاست :

                                            رهایش نکردیم ؟

 

پيام هاي ديگران ()        link        ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ - بهنام (ابومجد)