زر نبرم خبر برم
ناگزیر

همه باید کور شوند

                   وقتی «یک چشم» بخواهد پادشاه باشد . 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٢ شهریور ۱۳۸۸ - بهنام (ابومجد)