زر نبرم خبر برم
يه تکه سنگ معمولی

من يه تکه سنگ معموليم

تعجبی نداره اگه قسمت هايی از وجودم رو خاک و گل پوشونده.

تعجبی نداره اگه ناهمواری هام منو از ريخت انداختن .

تعجبی نداره اگه زمختی هايی دارم که دست لطيف تو رو می خراشند،

                                                       آخه من يه تکه سنگ معموليم .

تنها با يک فرق ، من خودم رو به ماهرترين سنگ تراش سپردم .

آمدم اينجا تا تو وجودم رو بشوری .

            تا تو اضافاتم رو- حتی اگه برام زجرآور باشه بتراشی .

            تا تو با سمبادت سطحم رو صاف و درخشنده کنی .

خلاصه تا تو به من شکل بدی ،

                                     هر شکلی که دلت خواست.

پيام هاي ديگران ()        link        ٩ دی ۱۳۸٥ - بهنام (ابومجد)