زر نبرم خبر برم
روز درختکاری

امروز در ذهنت نهالی بکار .

نهالی که وقتی رشد کرد  به زندگیت رنگ دهد .

روزی نه چندان دور

همین بیشمار ذهن ماست که فردایی سبز خواهد ساخت .

-------------------

کاش بدانیم :

اگر نتوانیم ویرانی سیاره ی سبزمان به دست خویش را متوقف کنیم ؛

                                                   هنوز آنچنان که باید متمدن نشده ایم .

اینجا خبری هست :

چراغ می افروزم - مسعود بهنود

( وبسایت مسعود بهنود فیلتر است می توانید متن این یادداشت را در اینجا بخوانید )

زاد روز رییس جمهور - ایرانیکا

من سبز مشترکم مرا فریاد کن - ملکوت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٥ اسفند ۱۳۸۸ - بهنام (ابومجد)