زر نبرم خبر برم
یک لیوان چای گرم

آنقدر مهربانی 

      که اگر جایی، وقتی، 

                   درست و به حق تشری می زنی

                                                                باز 

                                                                   با یک لیوان چای 

                                                                                    دلم را بدست می آوری. 

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٧ آبان ۱۳٩٠ - بهنام (ابومجد)