زر نبرم خبر برم
به نام پدر

وقتی عزیزانت راهی را انتخاب می کنند که تو نادرست می دانی ، 

                                                                                       چکار می کنی؟ 

فارغ از اینکه حق با کیست 

  برای کسی که آنقدر بینش دارد که تفاوت ها را بپذیرد 

                       آنقدر محبت دارد که حمایت کند

                       و آنقدر عاشق است که برای حمایت از راهی که نمی پسندد

                                                                        از خطوط قرمزش هم بگذر

                                             کلاه از سر برمیدارم

                                                                و تمام قد تعظیم می کنم.  

 

-------------------------------------------------------------------------

خبری اینجا هست : 

  حسن یوسفی یعقوب وار  - پدرانه ای از کاف  

پيام هاي ديگران ()        link        ۱ خرداد ۱۳٩۱ - بهنام (ابومجد)