زر نبرم خبر برم
نیازمندی ها - 1

برای فراموشی خاطرات بد

به سال­ها خاطرات خوب نیازمندیم.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ - بهنام (ابومجد)