زر نبرم خبر برم
فرمان سوم

همیشه از آن دست افرادی باش، که میتوانند به خود بخندند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۳٠ شهریور ۱۳٩۳ - بهنام (ابومجد)